gia phả

Gia phả họ Phạm Văn

Giả phả họ Phạm Văn

Ngày mùng 5 tháng giêng năm Mậu Dần niên hiệu (Tự) Đức thứ 31 (1878) , phụng gia sao phả